သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
18 com

မွားခ်က္ရယ္ တစ္ခ်က္ေၾကာင့္၊ ေစတနာတခုမွ ေဝဒနာမ်ားစြာသို့..

15 com

ဂြတီး ဂြက် ....

11 com

သူတို့ကို အတုမယူၾကေစခ်င္ပါ..