သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
7 com

ေရဆံုးေျမဆံုး ..

7 com

မ်က္ဝန္းထဲမွာ အေျဖရွာ... ။