သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
14 com

အေရးေပၚ အသက္ကယ္မယ္ ။။

14 com

ဝဲျပီးေတာ့ ေကြး.. ဘာေတြေကြး...

19 com

ဟိုဝဲ ဒီဝဲ မဲလဝဲ၊ မမဲပဲ ရဲေနတဲ့ မဲလဝဲ ...