သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
16 com

ကား

25 com

ေၾကာက္ဖို ့မလိုေတာ့တဲ့ သည္းေျခေက်ာက္

18 com

ေဆးရုံတက္ျခင္း အနုပညာ