သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
15 com

အနု​ျ​မဴ​ဓါ​တ​္ေ​ရာ​င​္ျ​ခည္နဲ့က်​န​္း​မာ​ေ​ရး​အေ​ၾ​ကာ​င​္း တေ​စ့​တေ​စာ​င​္း..