သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
14 com

ျခင္နဲ ့ေမ်ာက္ ...( ျခင္ရဲ႕ေမ်ာက္ )