သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
14 com

ဗိုက္ ျပသနာ ဘယ္လိုရွာ....

15 com

ဇက္ေၾကာတက္ရင္ ၊ ခါးနာရင္....

13 com

ဇက္ေၾကာတက္တယ္ ၊ ခါးနာတယ္ ...