သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
29 com

ရုိက္ပံု ရုိက္နည္း အသြယ္သြယ္ တို ့..

29 com

ေခါင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရ ဤဒုကၡ ၊

23 com

က်ားဆိုးအႏ ၱရာယ္ ကာကြယ္မယ္ ...

39 com

ေတြေဝ လမ္းခြဲ ....

23 com

ေနရလည္းၾကပ္၊ ေသရလည္းၾကပ္...

19 com

တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ၾကိတ္ၾကိတ္မွိတ္ကာ

17 com

အေရွ ့ကို ေလွ်ာက္ပါလို ့.. အေနာက္ကိုတဲ ့ ေမွ်ာ္လိုက္ရင္ ။

20 com

အေရွ ့ကို ေလွ်ာက္ပါလို ့..