သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
51 com

ပုခံုးဆစ္ရယ္က တျဖစ္ျဖစ္ကိုက္တယ္ကြဲ ့..

18 com

ေခတ္သစ္သူေတာင္းစား...

11 com

ပလပ္စတစ္ နဲ ့ အျဖစ္သနစ္ မ်ား...