သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
8 com

ဒီလို ဒီလို ရွိတယ္

18 com

ဝမ္းနည္းရမွာလား ဝမ္းသာရမွာလား

15 com

ေလာေလာဆယ္မွာ ေယာင္ ၆၀