သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
12 com

ေခြးျဖစ္ရတဲ့ ဒုကၡ... ( ၂ )

12 com

တခါတရံမွာ အတုေလးလည္း ေကာင္းပါတယ္ ။သို ့ေသာ္လည္း...