သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]
23 com

ေျမး စိန္ေမ်ာက္ေမ်ာက္ ...

14 com

အမွိဳက္ထဲက ေရႊ ...

26 com

မေျပာင္းေကာင္း ၊ေျပာင္းေကာင္း မို ့ ..မေျပာေကာင္း ေျပာေကာင္း....

16 com

အဆြဲရယ္ ေတာ္ပါေပ့ .....

16 com

ဒါက ဒီလို ရွိတယ္ ...

20 com

ေခြးျဖစ္ရတဲ့ ဒုကၡ...

21 com

ျဖစ္ရေလျခင္း ..(၂)