သင္ေသသြားေသာ္ ၊ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ ၊ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ ။ [ေဇာ္ဂ်ီ ]

အလုပ္စားပြဲနဲ ့ အလုပ္ထဲမွာေလ...

1 comments:

Anonymous said... | Tuesday, February 09, 2010 3:45:00 PM

ျဖစ္မွ ျဖစ္ရေလ ကိကိရယ္၊ မအယ္တို႕ ေဆးရုံမွာဆိုရင္ေတာ့ သူနာျပဳခ်ဳပ္က ေန႕တိုင္း တခန္း၀င္ တခန္းထြက္ သန္႕ရွင္းရဲ႕လား လိုက္ၾကည့္တယ္။ ေရပုလင္း ၃ ၄လံုး မအပ္ရေသးတာ ေတြ႕လို႕ ေခၚေျပာတယ္။ အစား အေသာက္ပါ ယူစားလို႕ကေတာ့ ဘာေျပာမယ္ မသိဘူး။ ဒီပံုလို ထားလို႕ကေတာ့ ဟားဟား မေတြးရဲဘူး။ သူက ဆရာ၀န္ေသာ FA ေသာ ခ်မ္းသာ မေပးပါဘူး။ ဆူသြားတာ။

မအယ္